Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

16:15
9054 a7d0 500
philomath
11:41
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
philomath
11:40
9127 7360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
philomath
11:38
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
11:36
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viatoffifee toffifee
philomath
11:34
11:33
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaohhh ohhh

March 22 2017

philomath
15:11
1020 a097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
philomath
15:09
15:08
philomath
15:08
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
philomath
15:07
Reposted fromnaich naich vialaluna laluna

March 21 2017

23:33
8296 a243 500
Reposted fromerial erial viatwice twice
23:31
4236 f626 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
23:31
8284 407f 500
Reposted fromerial erial viahomczi homczi
23:29
5976 113e 500

bibliotheca-sanctus:

National Library of Greece, Athens, Greece

Reposted fromszszsz szszsz vianokturnal nokturnal
23:29
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial vianokturnal nokturnal
philomath
23:28
Setki książek do przeczytania, do zbudowania muru wokół mojego umysłu.
— 'Fools die', Mario Puzo
philomath
23:27
it's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
philomath
23:27
Pamiętam, co czułam, kiedy jeszcze jako mała dziewczynka dowiedziałam się, że człowiek ma tylko jedne życie. Bardzo mnie to wówczas zmartwiło. Sądzę, że później dla zrekompensowania tego stanu rzeczy starałam się przeżywać wszystko możliwie jak najintensywniej. 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl